XV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI AKTORSKIEJ
R E F L E K T O R

R E G U L A M I N

CELE I ZAŁOŻENIA FESTIWALU

 1. Popularyzowanie wśród młodzieży piosenki aktorskiej, rozumianej jako wykonywanie piosenek
  z interpretacją aktorską ze szczególnym uwzględnieniem piosenek polskich twórców, kompozytorów i autorów tekstu.
 2. Stwarzanie możliwości zaprezentowania się uczestników festiwalu przed jury
  i publicznością.
 3. Spotkanie i integracja osób z zamiłowaniem do piosenki aktorskiej.
 4. Promowanie kultury wykonawczej oraz różnorodnej wrażliwości artystycznej i scenicznej.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 1. Organizatorzy planują następujące nagrody:

 2. Przewidziane są również:
ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy SOLISTÓW śpiewających:

 2. KATEGORIE UCZESTNICTWA i wymagania kwalifikacyjne

  KATEGORIA I - wykonawca od 15 do 19 roku życia.
  KATEGORIA II - wykonawca od 20 do 30 roku życia.

 3. Wykonawca przygotowuje *dwie* piosenki. Pierwszy utwór *musi pochodzić z twórczości Wojciecha Młynarskiego, ale nie może być przekładem z innego języka*. Musi to być oryginalny tekst W. Młynarskiego. Bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie wybranych przez siebie piosenek pod tym kątem, gdyż w razie pomyłki i zgłoszenia utworu, do którego tekst jest przekładem, uczestnik *nie zostanie zakwalifikowany*. *Druga piosenka jest dowolna. Obydwie piosenki muszą być wykonane w języku polskim.*

 4. Uwaga!!! Zmiana zasad rekrutacji na festiwal.

  Wykonawca z każdej kategorii pobiera KARTĘ ZGŁOSZENIA ze strony głównej festiwalu www.festiwal-refelktor.pl. Będzie ona dostępna w formacie word i pdf od 1.02.2018 r. do 4.04.2018 r.

  Wypełnioną kartę zgłoszenia należy odesłać w formie załącznika, na adres:
  reflektor2018@wp.pl - w przypadku ręcznego wypełnienia zgłoszenia prosimy o drukowane litery

  lub pocztą na adres:

  Pałac Młodzieży,
  75-057 Koszalin, ul. Bogusława II 2

  (z dopiskiem na kopercie Festiwal REFLEKTOR),

  lub faxem pod nr 94 348 05 12

  Nieprzekraczalny termin nadejścia zgłoszenia to 4.04.2018 r. Karta zgłoszenia wysłana pocztą, również musi dotrzeć do organizatora do 4.04.2018 r. (nie decyduje data stempla pocztowego)

  Dokumenty wysłane pocztą elektroniczną nie muszą być podpisane

  !!!Uwaga - liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność nadsyłania.!!!


 5. Wszyscy uczestnicy kategorii I obowiązkowo przesyłają organizatorowi nagrania demonstracyjne obydwu utworów.

  W kategorii II z przesyłania nagrań demonstracyjnych zwolnieni są profesjonaliści - aktorzy, wokaliści, studenci szkół o profilu związanym z aktorstwem, śpiewem i muzyką oraz laureaci konkursów piosenki aktorskiej. W obydwu kategoriach z obowiązku uczestnictwa w pierwszym etapie zwolnieni są wszyscy laureaci poprzednich edycji OFPA Reflektor.

  Każdy z uczestników ma obowiązek zarejestrowania się poprzez przesłanie karty zgłoszeniowej.

  Ostateczny termin dostarczenia nagrań upływa 4.04.2018r.
  Oprócz nagrań w formacie audio (mp3 i wave), organizator dopuszcza również pliki filmowe z zastrzeżeniem, iż film musi być zapisany w jednym z powszechnie używanych formatów. Materiał video może być przesłany e-mailem lub w postaci linku do pobrania. Organizator wprowadził taką możliwość na prośbę uczestników i jury. Organizator dopuszcza nagrania wykonane telefonem pod warunkiem utrzymania jakości pozwalającej jury na odpowiednią ocenę.


  UWAGA! Zbyt duża ingerencja studyjna w nagrania uczestników I-ego etapu może ujemnie wpłynąć na ocenę jury (czyszczenie intonacji, słyszalna kompresja, zbyt duży pogłos).

  UWAGA! Organizator zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania zgłoszenia na wskazany w KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ adres e-mail. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt w celu sprawdzenia, czy wysłane zgłoszenie dotarło do organizatora.

 6. Jury, któremu przewodniczyć będzie Piotr Machalica oceniać będzie:

  • umiejętności wokalne i aktorskie wykonawców,
  • dobór repertuaru,
  • oryginalność pomysłu,
  • dykcję i interpretację utworów,
  • ogólny wyraz artystyczny.

ORGANIZACJA FESTIWALU
Organizator przewiduje DWA ETAPY przesłuchań festiwalowych.

ETAP I
 1. Nadesłane nagrania (DEMA) wykonawców z KATEGORII I i II przesłuchuje komisja powołana przez organizatora festiwalu.
 2. Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu festiwalu w obydwu kategoriach zostanie opublikowana 09.04 .2018 r. na www.festiwal-reflektor.pl
 3. W celu przygotowania kolejności prób sceny i przesłuchań festiwalowych organizator zobowiązuje uczestników zakwalifikowanych do II etapu do podania dnia i godziny przyjazdu do Koszalina w nieprzekraczalnym terminie do 12.04.2018 r.
 4. Organizator zapewnia salę do rozśpiewania na godzinę przed występem.

ETAP II

DZIEŃ PIERWSZY FESTIWALU 20.04.2018 r.(piątek)

Pałac Młodzieży w Koszalinie, ul. Bogusława II 2

DZIEŃ DRUGI FESTIWALU 21.04.2018 r.(sobota)

Pałac Młodzieży w Koszalinie, ul. Bogusława II 2
Studio Koncertowo-Nagraniowe im. Cz. Niemena Polskiego Radia Koszalin,
ul. Piłsudskiego 41

DZIEŃ TRZECI FESTIWALU 22.04.2018 r.(niedziela)
Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie, Plac Teatralny 1
(godzinę spotkania i próby podamy w późniejszym terminie)

W programie:
Część I – zakończenie festiwalu i wręczenie nagród laureatom
Część II – „Mój ulubiony Młynarski” - koncert - Piotr Machalica

UWAGI KOŃCOWE!
 1. Organizator planuje wydanie płyty CD będącej zapisem koncertu laureatów. Informujemy jednocześnie, że utwory wykonywane na koncercie, a niemające uregulowanej sytuacji w ZAIKS, nie będą zamieszczone na płycie. Płytę CD otrzymają wszyscy uczestnicy festiwalu.
 2. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu i ubezpieczenia.
 3. Wszelkie pytania dotyczące festiwalu prosimy kierować pod adres e-mail: reflektor2018@wp.pl
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
 5. Prosimy o zabranie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej (odbiór nagrody pieniężnej).
 6. Uczestnicy mogą skorzystać z bazy noclegowej dostępnej na www.pm.koszalin.pl. Koszt noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 7. Laureatom organizator pokrywa koszt noclegu (Bursa - Jana Pawła II lub internat - ul. Rzeczna) z soboty na niedzielę.

UWAGA!!! ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W REGULAMINIE
Zasady prywatności
 1. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu imprezy przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostanie wykorzystane nagranie.

 2. Przesłane dane osobowe uczestnika festiwalu (karta zgłoszenia) są przetwarzane przez Pałac Młodzieży w Koszalinie wyłącznie na potrzeby XV OFPA REFLEKTOR. Po zakończeniu festiwalu dane te nie są przetwarzane przez Pałac Młodzieży w Koszalinie i są trwale usuwane ze wszystkich nośników elektronicznych, na których były gromadzone.

 3. Aktualności - www.festiwal-reflektor.pl
  Kontakt - Pałac Młodzieży 75-057 Koszalin, ul. Bogusława II 2
  tel. 94 348 05 00, 94 348 05 01, 94 348 05 15
  e-mail: reflektor2018@wp.pl
  dyrektor artystyczny
  Maciej Osada-Sobczyński